[x] ปิดหน้าต่างนี้
ผลงานทางวิชาการ สถาบันกศน.ภาคตะวันออก จ.ระยอง

14 / มิ.ย. / 2561 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รายงานการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคล
การจัดทำแผนการเรียนรู้เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของครูว่าจะสอนอะไร และจะดำเนินการสอนอย่างไร  เข้าชม :  [70]

13 / มี.ค. / 2560 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
การเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักศึกษา กศน. เรื่อง ยล...ระยอง
ชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักศึกษา กศน. เรื่อง ยล...ระยอง จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการเรียนรู้และทักษะด้านการอ่านของนักศึกษา กศน. โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา กศน. และให้ครูในสถานศึกษา  เข้าชม :  [193]

21 / ธ.ค. / 2559 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน มีการผสมผสานเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้วิธีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในก  เข้าชม :  [316]

16 / มิ.ย. / 2559 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
วิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน : วิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
วิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน : วิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553  เข้าชม :  [528]

8 / ก.พ. / 2559 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
ชุดการเรียน การสร้างและพัฒนาชุดการเรียน
ชุดการเรียนชุดนี้ประกอบด้วยเอกสาร 2 เล่ม คือ เล่มเนื้อหา 1 เล่ม และสมุดบันทึกกิจกรรม 1 เล่ม มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนสำหรับครูผู้สอนที่จะนำไปใช้ในการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน   เข้าชม :  [629]

30 / ธ.ค. / 2558 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเทคนิคการวิจัยเพื่อประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเทคนิคการวิจัยเพื่อประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา  เข้าชม :  [603]

8 / ธ.ค. / 2558 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาในภาคตะวันออก เล่มนี้เป็นการรายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเท่านั้น โดยใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ 30จากคะแนนเต็มรายวิชานั้  เข้าชม :  [1347]

16 / ต.ค. / 2558 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)
การแก้ปัญหาการขาดสอบของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาในเขตการศึกษาภาคตะวันออก  เข้าชม :  [724]

12 / พ.ค. / 2558 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
หลักสูตรเทคนิคการวิจัย เพื่อประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา
วิจัยเพราะเป็นหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องทำ วิจัยเพื่อสร้างผลงาน วิจัยเพื่อหาความรู้ วิจัยเพื่อค้นหาความจริง  เข้าชม :  [1038]

26 / ธ.ค. / 2557 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย : การวิเคราะห์ผลสู่การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูป
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย : การวิเคราะห์ผลสู่การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูป  เข้าชม :  [823]

5 / ก.พ. / 2557 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่มของนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่มของนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  เข้าชม :  [924]

3 / ต.ค. / 2556 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เป็นสื่อการเรียนการสอนของหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก สำหรับให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  เข้าชม :  [1131]

19 / ก.ย. / 2556 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รายงานการวิจัยและพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กรณีศึกษา กศน.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นหนึ่งในนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ที่เร่งด่วนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในทุกอำเภอ  เข้าชม :  [2756]

31 / พ.ค. / 2556 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
ชุดวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ชุดวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง วิธีเรียนทางไกล สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  เข้าชม :  [1816]

15 / ก.ค. / 2554 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รายงานการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในภาคตะวันออก
รายงานการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในภาคตะวันออก  เข้าชม :  [8962]

4 / เม.ย. / 2554 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน. ในสถานศึกษาภาคตะวันออก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนเท่านั้น โดยใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ 50 จากคะแนนเต็มรายวิชานั้น ๆ ไม่ใช่เป็นการตั  เข้าชม :  [2074]

2 / ธ.ค. / 2553 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
การศึกษาสภาวะการรู้หนังสือของประชากรวัยแรงงานในภาคตะวันออก
การรู้หนังสือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศและทั่วโลก นานาประเทศต่างตระหนัก ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการรู้หนังสือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงจะได้รับ และถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิตโดยเฉพาะสังคมโลกปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์  เข้าชม :  [1731]

26 / มิ.ย. / 2552 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
คู่มือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ (กพอ.)
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นภารกิจสำคัญของสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด ที่มุ่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เข้าชม :  [4676]

14 / พ.ค. / 2552 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
คู่มือปฏิบัติงานบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับหน่วยเบิกจ่าย กศน.
คู่มือปฏิบัติงานบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับหน่วยเบิกจ่าย กศน.  เข้าชม :  [5228]

14 / พ.ค. / 2552 : ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
คู่มือเรียนด้วยตนเอง บัญชีกลุ่มอาชีพในชุมชน
คู่มือเรียนด้วยตนเอง บัญชีกลุ่มอาชีพในชุมชน  เข้าชม :  [3533]